Weids weiden voor maximaal melk uit gras

'Weids weiden' is het samenwerkingsverband tussen Harm de Vries (RINGadvies) en Durk Oosterhof (Obio). Het samenwerkingsverband wil beweiden als een volwaardig alternatief neerzetten voor het opstallen van melkkoeien.

Het project Maximaal melk uit gras beantwoord aan de maatschappelijke wens om koeien meer te laten weiden. Door schaalvergroting en intensivering van de melkveehouderij gebeurt dit juist minder. Met een juiste aanpak kan het weiden van koeien meer voordelen opleveren dan op dit moment worden behaald. Het project heeft als hoofddoel het ontwikkelen van een bedrijfssysteem waarin maximaal wordt beweid en waarbij er een zo hoog mogelijke melkproductie uit weidegras wordt behaald en waarbij de biodiversiteit wordt vergroot en de diergezondheid en de productkwaliteit toenemen.

Bij de uitvoering van dit project wordt gebruik gemaakt van de inbreng van Peter Takens (Takens Kringlooplandbouw Advies). 

Dit project wordt gesteund vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Gelden uit dit fonds zijn door de provincie Fryslân aan dit project toegekend.